News on a map

Latest updates of citizens concerns

Photo Info Status
શરાફ બજારની જાહેર મુતરડી શાફ થવી જરુરી છે. - 23/08/2014

S.T. Bus Stand is very Congested - 14/08/2014

સંજયનગર (જી. આઇ. ડી. સી.) માં ગટરલાઇન નથી - 18/07/2014

Ashapura Society has no facilities of Road, Dranage and Water. - 16/07/2014

Geeta Cottage needs Drinking Water and Proper Road Facility - 26/06/2014
Latest update : Application for Water Connection
મદીના નગર-2 વિસ્તાર રોડ લાઈટ,રસ્તાઓ, પાણી, ગટર લાઈન ની સુવિધાઓ થી વંચિત છે. - 26/06/2014
Latest update : રસ્તાના ખાડામાં પોતાના ખર્ચે પુર (માટી) ભરાવેલ છે. શેરીના લેમ્પ જાત ખર્ચે નગર સેવકે આપેલ છે.