News on a map

Latest updates of citizens concerns

Photo Info Status
સંજયનગર (જી. આઇ. ડી. સી.) માં ગટરલાઇન નથી - 18/07/2014

Ashapura Society has no facilities of Road, Dranage and Water. - 16/07/2014

Geeta Cottage needs Drinking Water and Proper Road Facility - 26/06/2014
Latest update : Application for Water Connection
મદીના નગર-2 વિસ્તાર રોડ લાઈટ,રસ્તાઓ, પાણી, ગટર લાઈન ની સુવિધાઓ થી વંચિત છે. - 26/06/2014
Latest update : રસ્તાના ખાડામાં પોતાના ખર્ચે પુર (માટી) ભરાવેલ છે. શેરીના લેમ્પ જાત ખર્ચે નગર સેવકે આપેલ છે.
એકતાનગર-2 સ્ટ્રીટ લાઈટ, સફાઈ, ગટર લાઈન, ખરાબ રસ્તા અને પાણીની સમસ્યાથી ત્રસ્ત છે. - 26/06/2014
Latest update : જાતે સફાઈ કામ કરીએ છીએ અને ખાડાઓમાં પુર નાખીએ છીએ.
દાદુપીર રોડ માં આંગણવાડી મકાન માટે જમીન નકી કારાઈ - 26/03/2013
Latest update : Date : 12/03/2013 Action : Selection of a site with the community