News on a map

Latest updates of citizens concerns

Photo Info Status
કોર્પોરેસન બેંક પાસે નગરપાલીકાની રોડ લાઇટનૂ પોલ્ જોખમ સર્જે છે - 13/09/2014

જુના કચ્છમિત્ર પાસે કચરાપેટીની ખાસ જરુર છે - 08/09/2014

એકતાનગર-2 સ્ટ્રીટ લાઈટ, સફાઈ, ગટર લાઈન, ખરાબ રસ્તા અને પાણીની સમસ્યાથી ત્રસ્ત છે. - 26/06/2014
Latest update : જાતે સફાઈ કામ કરીએ છીએ અને ખાડાઓમાં પુર નાખીએ છીએ.
મદીના નગર-2 વિસ્તાર રોડ લાઈટ,રસ્તાઓ, પાણી, ગટર લાઈન ની સુવિધાઓ થી વંચિત છે. - 26/06/2014
Latest update : રસ્તાના ખાડામાં પોતાના ખર્ચે પુર (માટી) ભરાવેલ છે. શેરીના લેમ્પ જાત ખર્ચે નગર સેવકે આપેલ છે.
Geeta Cottage needs Drinking Water and Proper Road Facility - 26/06/2014
Latest update : Application for Water Connection
Ashapura Society has no facilities of Road, Dranage and Water. - 16/07/2014